REGULAMIN REZERWACJI

Regulamin rezerwacji kursów i przeszkoleń w Centrum Szkoleń Morskich w Gdyni
obowiązuje od 01.03.2016

 

 1. Informacje ogólne

  1. Niniejszy dokument reguluje zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, sposobów i terminów płatności za rezerwację, potwierdzeń dokonania rezerwacji i reklamacji w Centrum Szkoleń Morskich w Gdyni, Plac Kaszubski 8/107, 81-350 Gdynia, tel. 58 719 82 75, e-mail: biuro@csmgdynia.pl (dalej: „CSM”).

  2. Ceny podane na stronie CSM www.kursystcw.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

  3. Transakcja jest zawierana w walucie PLN. Ceny podane w innych walutach mają charakter orientacyjny i są przeliczone po przybliżonym kursie.

  4. Umowa rezerwacji zawierana jest z firmą ConsultingBau z siedzibą ul. Franciszka Sokoła 20/3, 81-603 Gdynia, NIP: 9570147779, REGON: 191220101 będącą organem prowadzącym morskiej jednostki edukacyjnej Centrum Szkoleń Morskich w Gdyni z siedzibą Plac Kaszubski 8/107, 81-350 Gdynia, działającą w imieniu i na rzecz CSM.

 2. Reklamacje

  1. Jeśli Klient w trakcie trwania usługi stwierdzi wadliwe wykonywanie umowy (tzn. niezgodne z warunkami rezerwacji i opisem usługi/produktu zamieszczonym na stronie internetowej CSM), powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi (bezpośrednio w biurze CSM, mailowo pod adresem biuro@csmgdynia.pl lub telefonicznie pod nr tel. 58 719 8275)

  2. Czas rozpatrzenia złożonej reklamacji wynosi 14 dni.

  3. Ewentualny zwrot środków, w wyniku złożenia reklamacji, nastąpi w sposób odpowiadający dokonanej płatności (np. przy płatności kartą – na rachunek karty, w przypadku przelewu – na rachunek bankowy, z którego przelew został dokonany)

 3. Anulowanie rezerwacji

  1. Rezerwację można anulować zgłaszając w biurze CSM ten fakt drogą mailową lub osobiście w godzinach od 11.00 do 15.00 w dni pracy biura CSM.

  2. Koszt anulowania rezerwacji wynosi 7,5% wartości rezerwacji jeżeli rezerwacja będzie anulowana w terminie od 7 do 4 dni przed rozpoczęciem zarezerwowanych zajęć, oraz 15% jeżeli anulacja rezerwacji nastąpi w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem zarezerwowanych zajęć. W przypadku niepojawienia się Klienta na zarezerwowanych zajęciach w dniu ich rozpoczęcia CSM obciąży Klienta pełną ceną za zarezerwowane zajęcia i zaliczy na ten cel wpłacone kwoty tytułem rezerwacji tych zajęć. Podobnie jeżeli Klient nie zaliczy zajęć w formie dla nich przewidzianej lub po ich rozpoczęciu w trakcie ich trwania nie będzie w nich uczestniczył.

  3. Jeżeli z tytułu anulowania rezerwacji Klientowi przysługuje zwrot środków, nastąpi to w sposób odpowiadający dokonanej płatności (np. przy płatności kartą – na rachunek karty, w przypadku przelewu – na rachunek bankowy, z którego przelew został dokonany) w terminie 7 dni.

  4. Rezerwacja może być bez kosztowo anulowana w terminie dłuższym niż 7 dni przed rozpoczęciem zarezerwowanych zajęć. W takim przypadku wpłacona przedpłata zostanie zwrócona w terminie 7 dni od zgłoszenia anulowania rezerwacji. W celu zagwarantowania rezerwacji wymagane jest dokonanie przedpłaty za zarezerwowane zajęcia za pośrednictwem systemu płatności online lub przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany na stronie www.csmgdynia.pl.

 4. Dane osobowe

  1. W trakcie dokonywania rezerwacji Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych CSM.

  2. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Klient ma możliwość założenia konta użytkownika w systemie rezerwacji CSM, dzięki któremu będzie mógł dokonywać rezerwacji także innych zajęć w innych terminach z systemu CSM, bez ponownego podawania swoich danych osobowych.

  3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 5. Karty płatnicze

  1. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 6. Ustalenia końcowe

  1. Umowę rezerwacji uważa się za zawartą z chwilą wysłania na podany przez klienta adres e-mail potwierdzenia realizacji zamówienia („Twoje zamówienie zostało przyjęte”).

  2. Klient odpowiedzialny jest za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. CSM nie bierze odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza danych lub nieprawidłowy wybór terminu zajęć.

  3. CSM zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminów kursów. W takim przypadku Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy rezerwacji i bez kosztowy zwrot zapłaconej ceny.

  4. Klient wyraża zgodę na udział w zarezerwowanych zajęciach i przyjmuje do wiadomości, że nie pojawienie się na nich w dniu ich rozpoczęcia lub nie pojawienie się na zajęciach w trakcie ich trwania oraz po ich przeprowadzeniu traci prawo odstąpienia od umowy (art. 38. ust.1. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta z późn. zm.). Nie zaliczenie zajęć praktycznych lub teoretycznych skutkujące nie zaliczeniem kursu nie uprawnia klienta do zwrotu zapłaty za kurs, którego klient nie zaliczył.

  5. Zaznaczenie opcji „Zapoznałem się i akceptuję Regulamin rezerwacji w CSM oraz warunki oferty” oznacza, iż Klient zapoznał się z Regulaminem rezerwacji, rozumie jego postanowienia, wyraża zgodę na warunki w nim umieszczone oraz akceptuje warunki wybranej oferty. Brak takiej akceptacji spowoduje brak możliwości dokonania rezerwacji online.